භාරතීය ජනතා පක්ෂය කියන්නේ කුලවාදී සහ දැඩි මුස්ලිම් විරෝධී පක්ෂයක්..! ඒකයි ඔවුන් ලංකාවට ඒමේ තියෙන ලොකුම අවුල..!

0
146
- Advertisement -

භාරතීය ජනතා පක්ෂය කියන්නේ
කුලවාදී සහ දැඩි මුස්ලිම් විරෝධී පක්ෂයක්..!
ඒකයි ඔවුන් ලංකාවට ඒමේ තියෙන ලොකුම අවුල..!