බෝගම්බර බන්ධනාගාරය වහලා තිබ්බ කියලා බන්ධනාගාර ඇමතිනිය දන්නේ නෑ.! – Lakshman Kiriella

0
201
- Advertisement -

බෝගම්බර බන්ධනාගාරය වහලා තිබ්බ කියලා බන්ධනාගාර ඇමතිනිය දන්නේ නෑ.!