බුර්කාව තහනම් කරයි. මද්රසා පාසල් තහනමද සලකා බලන බව ඇමති සරත් වීරසේකර පවසයි.

0
643
- Advertisement -

බුර්කාව තහනම් කරයි. මද්රසා පාසල් තහනමද සලකා බලන බව ඇමති සරත් වීරසේකර පවසයි.

බුර්කාව තහනම් කිරීමේ ගැසට් නිවේදනය සදහා තමන් අත්සන් කළ බව මහජන ආරක්ෂාව සම්බන්ද අමාත්‍ය සරත් වීරසේකර මහතා පවසයි.

එමෙන්ම, ඉදිරියේ දී මද්රසා පාසල් තහනම් කිරීම පිළිබදව ද සලකා බලන බව අමාත්‍යවරයා පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eight − two =