බුර්කාව තහනමට අදාල කැබිනට් පත‍්‍රිකාව ඇමති සරත් වීරසේකර – කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළේ නෑ නේද..?

0
146
- Advertisement -

බුර්කාව තහනමට අදාල කැබිනට් පත‍්‍රිකාව
ඇමති සරත් වීරසේකර – කැබිනට් මණ්ඩලයට
ඉදිරිපත් කළේ නෑ නේද..?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

17 − 4 =