“බැසිල්ට දුන්න තීන්දුවෙන් අධිකරණයේ නිර්මලභාවය තහවුරු වුණා.”

0
56
- Advertisement -
Share
57 / 100

“බැසිල්ට දුන්න තීන්දුවෙන් අධිකරණයේ නිර්මලභාවය තහවුරු වුණා.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

seventeen + 16 =