බැදුම්කර වංචාව ගැන ප්‍රශ්න කරන්න අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නිළධාරීන් රනිල්ගේ නිවසට යයි.

0
412
- Advertisement -

බැදුම්කර වංචාව ගැන ප්‍රශ්න කරන්න
අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නිළධාරීන්
රනිල්ගේ නිවසට යයි.


මහබැංකු බැදුම්කර වංචාව පිළිබදව ප්‍රකාශයක් සටහන් කර ගැනීම සදහා, අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නිළධාරීන් මේ වන විට හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ නිවසට පැමිණ සිටින බව වාර්තා වේ.