බැදුම්කර ගනුදෙනුවේ පාඩුව හරියටම ගණන් බලයි…!

0
633
- Advertisement -

ආන්දෝලනාත්මක මහ බැංකු බැදුම්කර ගනුදෙනුවෙන් සැබෑවටම සිදු වූ පාඩුව ගණන් බැලීම සදහා වෝහාරික පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීමට රජය කටයුතු කරමින් සිටියි. අදාල වෝහාරික පරීක්ෂණය, ඒ සම්බන්ධයෙන් පළපුරුද්ද ඇති ජාත්‍යන්තර ආයතනයකට භාර දීම සදහා මුදල් අමාත්‍යවරයා ඉදිරිපත් කළ කැබිනට් පත‍්‍රිකාවට කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලැබී තිබේ.