බැටික්ලෝ කැම්පස් එකට මොකද කරන්නේ..? හිස්බුල්ලාට සල්ලි ආවේ කොහෙන්ද කියලා හොයා ගත්තාද..?

0
203
- Advertisement -

බැටික්ලෝ කැම්පස් එකට මොකද කරන්නේ..?
හිස්බුල්ලාට සල්ලි ආවේ කොහෙන්ද කියලා
හොයා ගත්තාද..?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

15 + 11 =