බස් රථ රියැදුරන් කරන වැරදි ඇල්ලීමට,පොලිස් උපාය දූතයන් මගීන් ලෙස බස් රථයට ගොඩ වේ.

0
290
- Advertisement -
Share

බස් රථ රියැදුරන් කරන වැරදි ඇල්ලීමට
පොලිස් උපාය දූතයන් මගීන් ලෙස බස් රථයට ගොඩ වේ.

මගී ප්‍රවාහන සේවාවට සම්බන්ධ රියැදුරන් විසින් සිදුකරන මාර්ග නීති උල්ලංඝණය කිරීම් හදුනා ගැනීම සදහා, පොලිස් උපාය දූතයන්, මගීන් ලෙස යොදා ගැනීමට පොලිසිය කටයුතු කරයි.

බස් රථ රියැදුරන් කරන මාර්ග නීති උල්ලංඝණය කිරීම් ඉහළ යෑම වලක්වා ගැනීම සදහා මෙම පියවර අනුගමනය කර ඇති බව පොලිසිය පවසයි.

නව ක්‍රමයට අනුව, මගියෙකු ලෙස බස් රථයට ගොඩවන පොලිස් උපායදූතය, එම බස් රථයේ රියැදුරු විසින් කරන මාර්ග නීති උල්ලංඝණය කිරීම් ලේඛණගත කරයි. පසුව එම වැරදි සදහා, අදාල බස් රථයේ රියැදුරා එම වැරදි සිදු කළ පොලිස් බලප්‍රදේශ අනුව දඩ නියම කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

6 − 3 =