බස්නාහිර පළාතෙන් පිටතවැඩි මරණ සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වීමට පටන් අරන්..!

0
148
- Advertisement -

බස්නාහිර පළාතෙන් පිටතවැඩි මරණ සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වීමට පටන් අරන්..!