බලහත්කාරයෙන් වැටුප කපා ගැනීම. රජයේ ගුරු සංගමය ගොනු කළ පෙත්සම සලකා බැලීම නොවැම්බර් 4.

0
448
- Advertisement -

බලහත්කාරයෙන් වැටුප කපා ගැනීම.
රජයේ ගුරු සංගමය ගොනු කළ පෙත්සම සලකා බැලීම නොවැම්බර් 4.

කෝවිඞ් අරමුදල සදහා, නැගෙනහිර පළාත්, විදුහල්පතිවරුන්ගේ සහ ගුරුවරුන්ගේ දිනෙක වැටුප, ඔවුන්ගේ අවසරයකින් තොරව කපා ගැනීමට එරෙහිව, රජයේ ගුරු සංගමය ගොනු කළ පෙත්සම නොවැම්බර් 14 ව වන දා සලකා බැලීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීන්දු කර තිබේ.

පෙත්සම්කරු කියා සිටින්නේ කොවිඩ් වසංගත අරමුදලට ගුරුවරුන්ගේ වැටුප් කපනවා නම් එය ඔවුන්ගේ කැමැත්ත අනුව සිදුකළ යුතුව තිබුණු බවයි. එසේ නැතිව වැටුප් කපා ගැනීම ඔවුන්ගේ මූලික අයිතීන් උල්ලංඝනය කිරීමක් යැයි පෙත්සමෙන් කියා සිටී.

නීතිඥ සුගත් නානායක්කරගේ උපදෙස් පිට අධි නීතිඥ චන්දන බොතේජු පෙත්සම්කරු වෙනුවෙන් පෙනී සිටියේය.