බලය වෙනුවෙන් දේශපාලඥයෝ සිංහල-මුස්ලිම් ජනවර්ග අවුළුවති..! සාමාන්‍ය මිනිසුන් වන අපි උගුලේ වැටෙනවා ද . . ?

0
148
- Advertisement -

බලය වෙනුවෙන් දේශපාලඥයෝ සිංහල-මුස්ලිම් ජනවර්ග අවුළුවති..! සාමාන්‍ය මිනිසුන් වන අපි උගුලේ වැටෙනවා ද . . ?