බන්ධනාගාර සෝදිසි කිරීමෙන් ඊයේ දිනයේ දී පමණක් ජංගම දුරකථන 1000 ක්, ෆෝන් බැටරි 1310 ක් සහ සිම්පත් 688 ක් සොයා ගනී.

0
433
- Advertisement -

බන්ධනාගාර සෝදිසි කිරීමෙන් ඊයේ දිනයේ දී පමණක් ජංගම දුරකථන 1000 ක්, ෆෝන් බැටරි 1310 ක් සහ සිම්පත් 688 ක් සොයා ගනී.

බන්ධනාගාර කිහිපයක ඊයේ දිනයේ දී සිදු කළ හදිසි සෝදිසි විමර්ෂණ මගින්, ජංගම දුරකථන 1000 ක්, ෆෝන් බැටරි 1310 ක් සහ සිම්පත් 688 ක් සොයාගෙන ඇති බව බන්ධනාගාර ආරංචි මාර්ග පවසයි.

මින් වැඩිම ජංගම දුරකථන ප්‍රමාණයක් සොයාගෙන ඇත්තේ මීගමුව බන්ධනාගාරයෙනි. මීගමුව බන්ධනාගාරයෙන් හමු වී ඇති ජංගම දුරකථන සංඛ්‍යාව 277 කි. වැලිකඩ රිමාන්ඞ් බන්ධනාගාරයෙන් ජංගම දුරකතන 203 ක් සහ සිම්පත් 144 ක් සොයාගෙන තිබේ.