බන්ධනාගාරයේ සීසීටීවී නෑලූ..!අපිත් ඔතෙන්ට ගිහින් තියෙනවා.අපි දන්න විදිහට බන්ධනාගාර මූලස්ථානයේ සීසීටීවී කැමරා තියෙනවා.

0
65
- Advertisement -

බන්ධනාගාරයේ සීසීටීවී නෑලූ..!අපිත් ඔතෙන්ට ගිහින් තියෙනවා.අපි දන්න විදිහට බන්ධනාගාර මූලස්ථානයේ සීසීටීවී කැමරා තියෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

four + nineteen =