බදුල්ලෙන් නිමල් සිරිපාල අංක එකට. ඕෂධී සහ උදිත ලොකු බණ්ඩාර ඉවතට.

0
3489
- Advertisement -

බදුල්ලෙන් නිමල් සිරිපාල අංක එකට.
ඕෂධී සහ උදිත ලොකු බණ්ඩාර ඉවතට.


බදුල්ල දිස්ත්‍රිික්කයේ මනාප ලැයිස්තුවේ අංක එකට පැමිණීමට නිමල් සිරිපාලද සිල්වා සමත්ව ඇති අතර, ඕෂධී හේවාමද්දුම සහ උදිත ලොකුබණ්ඩාර පරාජයට පත්ව තිබේ.

Badulla – Preference (SLPP)

Nimal Siripala de Silva 141901
Sudarshana Denipitiya 71766
Tenuka Vidanagamage 68338
Chamara Dassanayaka 66393
Dilan Perera 53081
Tissakuttarchchi 50151

SJB

Wadivel Suresh 49762
Arawin Kumar 45497
Chaminda Wijesiri 36291

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

six − two =