බදියුදීන්ගේ ධූරයට නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය බුද්ධික පතිරණ

0
926
- Advertisement -

ඉල්ලා අස්වූ ඇමැති රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතාගෙන් හිස් වූ ඇමැති ධුරය සඳහා නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය බුද්ධික පතිරණ දිවුරුම් දෙයි. බදියුදීන් මහතාගේ විෂයයන් කිහිපයක්ද, වෙනත් විෂයයන් කිහිපයක්ද පතිරණ මහතාට හිමිව තිබේ.
ඒ අනුව, කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු, නැවත පදිංචි කිරීම්, සමූපකාර සංවර්ධන, වෘත්තීය පුහුණු හා නිපුණතා සංවර්ධන වැඩබලන අමාත්‍යවරයා ලෙස නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය බුද්ධික පතිරණ මහතා ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියේ අද (10) දිවුරුම් දුන්නේය.