බඩු මිල ඉහළ යෑම ඉවසීම කෝවිඞ් සමග ජීවත් වීමට හුරු වීම නොවේ.

0
126
- Advertisement -

බඩු මිල ඉහළ යෑම ඉවසීම කෝවිඞ් සමග ජීවත් වීමට හුරු වීම නොවේ.