බටහිර පර්යන්තය පිළිබද ප‍්‍රශ්නය. කෝ ජපාන සමාගම…? ඉන්දීය රජයටත් නොකියා අදානි සමාගමට කතා කළේ ඇයි..?

0
367
- Advertisement -

බටහිර පර්යන්තය පිළිබද ප‍්‍රශ්නය.
කෝ ජපාන සමාගම…? ඉන්දීය රජයටත් නොකියා
අදානි සමාගමට කතා කළේ ඇයි..?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

20 + sixteen =