පෞද්ගලික අංශයට වැටුප් වැඩිවීමක්..!

0
846
- Advertisement -

මෙවර අය වැයෙන් රජයේ සේවකයන්ගේ වැටුප රුපියල් 2500 කින් වැඩි කර තිබේ. ඒ අනුව යමින්, පෞද්ගලික අංශයේ වැටුපද රුපියල් 2500 කින් වැඩි කරන ලෙසට වූ යෝජනාවක් ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් විය. අදාල යෝජනාව ඉදිපරිත් කරන ලද්දේ, හිටපු කම්කරු අමාත්‍යවරයෙකු වූ ගාමිණී ලොකුගේ මහතා විසිනි.