පොහොට්ටු පක්ෂයේ ජාතික ලැයිස්තුව නම් කරයි.

0
1807
- Advertisement -

පොහොට්ටු පක්ෂයේ
ජාතික ලැයිස්තුව නම් කරයි.

ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ ලබා ගත් විශිෂ්ඨ ජයග්‍රහණය අනුව, ඔවුන්ට ජාතික ලයිස්තු මන්ත්‍රී ධූර 17 ක් හිමිව ඇති අතර, පහත ලයිස්තුවේ නම් සදහන් අය ජාතික ලයිස්තු මන්ත්‍රීවරු ලෙස තෝරාගෙන තිබේ.