පොහොට්ටුවේ නායකත්වය ජනාධිපති දිය යුතු යැයි විමල් කරන යෝජනාව හොඳ යෝජනාවක් ද..?

0
96
- Advertisement -

පොහොට්ටුවේ නායකත්වය
ජනාධිපති දිය යුතු යැයි විමල් කරන යෝජනාව
හොඳ යෝජනාවක් ද..?