පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ නිළධාරීන් 31,500කට උසස්වීම් හිමි වෙයි

0
908
- Advertisement -

ශ්‍රී ලංකා පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ සිටින පොලිස් කොස්තාපල් සිට පොලිස් පරීක්ෂක දක්වා උසස්වීම් ලබාදීමේ ක්‍රමවේදයක් පිළිබඳව අවධානය යොමුව තිබෙනවා.

ඒ අනුව මහා භාණ්ඩාගාරයේ කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව ඊට අදාළ කටයුතු සකස් කරමින් සිටින බව වාර්තා වෙයි. මෙහිදී පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ පවතින පුරප්පාඩු නොසලකා මෙම උසස්වීම් ලබාදීමට තීරණය කර තිබේ.

පොලිස් දෙපාර්තමේන්තු සංඛ්‍යාලේඛනවලට අනුව මේ වනවිට සේවයේ නියුතු පොලිස් නිලධාරීන් අතරින් 31,540 ක් කොස්තාපල් සිට පොලිස් පරීක්ෂක දක්වා නිලයන්හි රාජකාරියේ නිරතව සිටියි. මේ අතරින් බහුතරය වන පොලිස් කොස්තාපල්වරුන්ට පවත්නා පුරප්පාඩු නොසලකා උසස්වීමේ ලබාදීමේ ක්‍රමයක් සම්බන්ධයෙන් පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය හරහා මහා භාණ්ඩාගාරයේ කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව වෙත පසුගිය මාර්තු මාසයේදී ඉල්ලීමක් කර තිබූ බවද මුදල් අමාත්‍යාංශය පවසයි.

රාජ්‍ය අංශයේ සියලු සේවාවන් සඳහා වැටුප් ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩල හා බඳවා ගැනීම් පටිපාටි අනුමත කිරීම මෙම කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව මගින් සිදු කෙරේ. ඒ අනුව එම දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව හරහා ඉල්ලා ඇති තොරතුරු ලැබුණු වහාම වැටුප් කොමිෂමේද නිර්දේශ සහිතව මෙම උසස්වීම් ලබාදීමේ අනුමැතිය ක්‍රියාත්මක කළ හැකි වෙනු ඇති බවද මුදල් අමාත්‍යාංශය පවසයි.