පොලිස් කොමිසමේ සභාපති කියනවා, බැසිල් රාජපක්ෂ ගේ සංකල්ප කි‍්‍රයාත්මක කරන්න ඔවුන් කැපවෙනවාලූ..!

0
186
- Advertisement -

පොලිස් කොමිසමේ සභාපති කියනවා, බැසිල් රාජපක්ෂ ගේ සංකල්ප කි‍්‍රයාත්මක කරන්න ඔවුන් කැපවෙනවාලූ..!