පොල් ගැසට් පත්‍රයත් රිවස් කරයි. මිනුම් ඒකකය නිවැරදි කර නුදුරේ දී ම අළුත් ගැසට් පත්‍රයක්

0
618
- Advertisement -

පොල් ගැසට් පත්‍රයත් රිවස් කරයි.
මිනුම් ඒකකය නිවැරදි කර නුදුරේ දී ම
අළුත් ගැසට් පත්‍රයක්

පොල් මිල පාලනය කරමින් නිකුත් කළ ගැසට් පත්‍රයේ ඇති වැරදි නිවැරදි කරමින් අළුත් පොල් මිල පාලන ගැසට් පත්‍රයක් නුදුරු දිනකදීම නිකුත් වීමට නියමිත බව, සන්ඬේ මෝර්නිං පුවත්පත වාර්තා කරයි.

පළමු ගැසට් පත්‍රයේ, පොල් ගෙඩියක වටප්‍රමාණය මනින මිනුම් ඒකකය ලෙස “අගල” භාවිතා කර තිබුණු, මිණුම් ඒකකයක් ලෙස අගල් භාවිතා කිරීම ශ්‍රී ලංකාව අත්හැර ඇති නිසා, එම ගැසට් පත්‍රය දෝෂ සහිත බවට විවිධ පාර්ශ්ව වෙතින් විවේචන එල්ල විය.

එම දෝෂය නිවැරදි කරමින්, පොල් ගෙඩියේ වට ප්‍රමාණය සෙන්ටි මීටර් වලින් ගණනය කර අළුත් ගැසට් පත්‍රයක්, පාරිභෝගික අධිකාරිය විසින් නුදුරේ දී ම නිකුත් කිරීමට නියමිත බවයි පුවත්පත වාර්තා කර ඇත්තේ.