පොල්තෙල්වල පිලිකාකාරක තියෙනවා කියලා හොයා ගත්තේ විපක්ෂය නෙවේ; අපේ මේ රජය…!

0
269
- Advertisement -

පොල්තෙල්වල පිලිකාකාරක තියෙනවා කියලා
හොයා ගත්තේ විපක්ෂය නෙවේ; අපේ මේ රජය…!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

twelve − 2 =