පොරොන්දු වූ විශ‍්‍රාම වැටුප් වැඩි කිරීම තාවකාලිකව අත්හිටුවයි.

0
2126
- Advertisement -

නව රජය විසින් විශ‍්‍රාම වැටුප් විෂමතා ඉවත් කිරීමට අදාලව 2019.12.10 වන දින නිකුත් කර තිබෙන චක‍්‍රලේඛය අහෝසි කරමින් නව චක‍්‍රලේඛයක් නිකුත් කර තිබේ.

ඉදිරි අයවැයක දී විධිමත්ම විශ‍්‍රාම වැටුප් විෂමතාවය විසදන තෙක් කලින් නිකුත් කළ චක‍්‍රලේඛය අත්හිටුවන බව දක්වා තිබේ.

අදාල චක‍්‍රලේකය පහතින් දැක්වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

8 − 8 =