පොම්පියෝ ඇතුළු පිරිවර පිටව යති.

0
418
- Advertisement -

පොම්පියෝ ඇතුළු පිරිවර පිටව යති.


සිය ශ‍්‍රී ලංකා සංචාරය අවසන් කරමින්, මයික් පොම්පියෝ ඇතුළු පිරිවර, මාලදිවයින බලා පිටත්ව ගොස් තිබේ.