පෙරවරු 10.00 වන විට ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේ ප්‍රතිශතය 25% ක්.

0
353
- Advertisement -

පෙරවරු 10.00 වන විට
ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේ ප්‍රතිශතය 25% ක්.

පෙරවරු හතට ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම ආරම්භ වූ අතර, පෙරවරු දහය වන විට, සමස්ථ ඡන්ද දායකයන්ගෙන් 25% ක් ඡන්දය භාවිතා කර ඇති බව, මැතිවරණ නිළධාරීන් පවසයි.

පෙරවරු දහය වන විට, කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ ඡන්දය භාවිතා කර ඇති පිරිස 25% කි. රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය තුළ 24% කි. කළුතර දිස්ත්‍රික්කය තළ 20% කි. මාතර දිස්ත්‍රික්කය තුළ 22% කි. කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය තුළ 25% කි. නුවර දිස්ත්‍රික්කය තුළ 25% කි. යාපනයේ 20% කි. මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ 13% කි. ත්‍රීකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කය තුළ 30% කි. මොණරාගල 35% කි. මඩකලපුව හා වන්නියේ 16% කි. පොලොන්නරුවේ 20 %කි. හම්බන්තොට 24% කි.