පෙරවරු හතේ සිට පෙරවරු දහය දක්වා මැතිවරණ නීති උල්ලංඝණය කිරීමේ සිදුවීම් 70 ක්. වැඩිම චෝදනා පොහොට්ටු පක්ෂයට.

0
646
- Advertisement -

පෙරවරු හතේ සිට පෙරවරු දහය දක්වා
මැතිවරණ නීති උල්ලංඝණය කිරීමේ සිදුවීම් 70 ක්.
වැඩිම චෝදනා පොහොට්ටු පක්ෂයට.

පෙරවරු 7.00 සිට පෙරවරු 10.00 දක්වා කාලය තුළ, මැතිවරණ නීති උල්ලංඝණය කිරීමේ සිදුවීම් 70 ක් වාර්තා වී ඇති බව, මැතිවරණ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා නිරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානය පවසයි.

වැඩියෙන්ම වාර්තා වී ඇත්තේ, නීතිවිරෝධී ප්‍රචාරණය සම්බන්ධ සිදු වීම් ය.

මැතිවරණ නීති වැඩියෙන්ම උල්ලංඝණය කර ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ යි.