“පෙබරවාරියේ සිට මේ ජූලි දක්වා රුපියල් බිලියන 450 ක් මුද්රණය කරලා.” සන්ඬේ ටයිම්ස් පුවත්පත වාර්තා කරයි.

0
266
- Advertisement -

පෙබරවාරියේ සිට මේ ජූලි දක්වා
රුපියල් බිලියන 450 ක් මුද්රණය කරලා.
සන්ඬේ ටයිම්ස් පුවත්පත වාර්තා කරයි.

ශ්‍රී ලංකා මහබැංකුව, මේ වසරේ පෙබරවාරි මාසයේ අවසාන භාගයේ සිට, ජූලි මාසය දක්වා කාලය තුළ රුපියල් බිලියන 450 ක මුදලක් අළුතින් මුද්රණය කර ඇති බව සන්ඬේ ටයිම්ස් පුවත්පත වාර්තා කරයි.

කෙසේ වෙතත්, මෙසේ අළුතින් මුදල් මුද්රණය කිරීම රටේ ආර්ථික වර්ධනයට හෝ උද්ධමනයට බලපෑමක් සිදු කර නැති බව, භාණ්ඩාරයේ ඉහළ නිළධාරියෙකු පවසා ඇති බවද සන්ඬේ ටයිම්ස් පුවත්පත පවසයි.