පුපුරණ ද්‍රව්‍ය හා ආයුධ පැටවූ දකුණේ සිට පැමිණි සැක කටයුතු වාහන 20ක් සොයා දැඩි පරීක්ෂාවක්

0
1211
- Advertisement -

පුපුරණ ද්‍රව්‍ය හා ආයුධ පැටවූ බව කියවෙන සැක කටයුතු වාහන 20ක් දකුණේ සිට උතුරට පැමිණ ඇති බවට ආරක්ෂක අංශවලට ලැබුණු තොරතුරක් මත වවුනියාවේ විශාල කලාපයක් ආවරණය වන පරිදි ස්ථිර හමුදා මාර්ග බාධක හතරක් ස්ථාපිත කර තිබෙනවා.

ඊයේ (01) සිට ස්ථිර හමුදා මාර්ග බාධක හතර ස්ථාපිත කොට ඇති අතර දකුණේ සිට උතුරට පැමිණෙන සියලු වාහන දැඩි පරීක්ෂාවට ලක් කරනවා. .

අදාල සැකකටයුතු වාහන විස්සෙහි අංක හා විස්තර මහජනයා සඳහා ද ප්‍රදර්ශනය කොට ඇති අතර ආරක්ෂක අංශ මුරපොලවල්වලද සටහන් කර තිබෙනවා.