“පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණ ප්‍රමාණය වැඩිකිරීමට අප උත්සාහ කළත්, සෞඛ්‍ය සේවාවේ ඇතැම් පිරිස් ඊට බාධා කරනවා.” රවිකුමුදේශ් කියයි.

0
415
- Advertisement -

පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණ ප්‍රමාණය වැඩිකිරීමට අප උත්සාහ කළත්,
සෞඛ්‍ය සේවාවේ ඇතැම් පිරිස් ඊට බාධා කරනවා.
රවිකුමුදේශ් කියයි.

පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණ ප්‍රමාණය වැඩි කිරීමට තමන් උත්සාහ කළත්, විශේෂඥ වෛද්‍යවරු ඇතුළු සෞඛ්‍ය සේවාවේ ඇතැම් පිරිස් ඊට බාධා කරන බව, රජයේ වෛද්‍ය රසායානාගාර විද්‍යාඥයන්ගේ සංගමයේ සභාපති, රවී කුමුදේශ් මහතා පවසයි.

රජයේ වෛද්‍ය රසායනාගාර විද්‍යාඥයන්, කිසිදු අමතර දීමනාවක් නොලබා, පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණ සිදු කරමින් සිටින බවත්, එහිදී ඇතැම් පිරිස් වෙතින් එල්ල වන බාධා ඉවත් කිරීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය කටයුතු කළ යුතු බවද ඒ මහතා පවසයි.

අරුණ පුවත්පත විසින් මීට ඉහත දී පළ කරන ලද ලිපියකට පිළිතුරු ලෙස, රවී කුමුදේශ් මහතා මේ අදහස් පළ කර තිබේ.