පී.බී ට ලියුමකින් – මහජන උපයෝගීතා කොමිසම අහෝසි කරන්න පුළුවන්නං පාර්ලිමේන්තුවක් මොකට ද . . ?

0
48
- Advertisement -
Share
54 / 100

පී.බී ට ලියුමකින් – මහජන උපයෝගීතා කොමිසම අහෝසි කරන්න පුළුවන්නං පාර්ලිමේන්තුවක් මොකට ද . . ?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

twenty − 17 =