පී.බීගේ ලිපිය බලාත්මක වේ. මහජන උපයෝගීතා කොමිසමේ සාමාජිකයන් ඉල්ලා අස්වේ.

0
293
- Advertisement -

පී.බීගේ ලිපිය බලාත්මක වේ.
මහජන උපයෝගීතා කොමිසමේ සාමාජිකයන් ඉල්ලා අස්වේ.

මහජන උපයෝගීතා කොමිසමේ සාමාජිකයන්, ඔවුන්ගේ ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපි ඊයේ දිනයේ දී භාර දී ඇති බව වාර්තා වේ.

ඔවුන් සිය ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපි භාර දී ඇත්තේ, භාණ්ඩාගාර ලේකම් එස්.ආර්. ආටිගල මහතාගේ ඉල්ලීම පරිදි ය.

මහජන උපයෝගීතා කොමිසම අහෝසිකරන ලෙස දන්වා, පී.බී. ජයසුන්දර විසින්, භාණ්ඩාගාර ලේකම්ට ලිඛිතව දැනුම් දී තිබේ.

මහජන උපයෝගීතා කොමිසම අහෝසි නොකරන ලෙස, අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර මහතා අග‍්‍රාමාත්‍ය සහ මුදල් අමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගෙන් ඉල්ලා සිටි බව ද වාර්තා වේ.