පී.එච්.අයි සහායට ඩෙංගු මර්දන සහායකයන්ද එක් වේ.

0
485
- Advertisement -

පී.එච්.අයි සහායට
ඩෙංගු මර්දන සහායකයන්ද එක් වේ.

පසුගිය 17 වනදා දහවස් 12.30 සිට, මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරු ගෙන තිබෙන වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයට සහාය දැක්වීම සදහා ඩෙංගු මර්දන සහායකයන්ද එක්ව තිබේ.

ඒ අනුව, සෞඛ්‍ය නිළධාරී කාර්යාලවලට අනුයුක්තව සේවය කළ ඩෙංගු මර්දන සහායකයන්, කොරෝනා මර්දනය සදහා කළ සෑම කාර්යයකින් ම ඉවත්ව තිබේ.

පී.සී.ආර් පරීක්ෂණ සදහා සහාය වීම, විෂබීජ හරණය සහ ජනතාව දැනුවත් කිරීම ආදී කටයුතු වල, ඩෙංගු මර්දන සහායකයන් නිරතව සිටියේ ය.

මැතිවරණයට අදාල සෞඛ්‍ය නිර්දේශ ගැසට් කිරීමේ දී, මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ට අවශ්‍ය නීතිමය රැකවරණය ලබා නොදීම, මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය සදහා හේතු වී තිබේ.