පීසීආර් එකක් කළොත්, ප්‍රතිඵල එනකල්ගෙ දර ඉන්න නිවාඩු ලබා දිය යුතුයි..!

0
280
- Advertisement -

පීසීආර් එකක් කළොත්, ප්‍රතිඵල එනකල්
ගෙදර ඉන්න නිවාඩු ලබා දිය යුතුයි..!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

nine + 18 =