පීඩාවට පත් වූවන්ට සහන සලසන්න ජනාධිපතිගෙන් උපදෙස්.

0
614
- Advertisement -

අයහපත් කාළගුණයෙන් පීඩාවට පත් ජනතාවට කඩිනමින් සහන සලසන ලෙස ජනාධිපතිගෙන් අදාල අංශ වලට උපදෙස්.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 + 5 =