පිලියන්දල ලොක්ඩවුන් එක ඉවත් කරන්න ප්‍රදේශයේ අමාත්‍යවරයා බලපෑම් කළා නේද..?

0
18
- Advertisement -

පිලියන්දල ලොක්ඩවුන් එක ඉවත් කරන්න
ප්‍රදේශයේ අමාත්‍යවරයා බලපෑම් කළා නේද..?