පැරදුණු වැය ශීර්ෂ නැවත පාර්ලිමේන්තුවට.

0
596
- Advertisement -

පාඨලී චම්පික රණවක සහ වජිර අබේවර්ධන යන අමාත්‍යවරුන්ගේ පරාජය වුණු වැය ශීර්ෂ අද නැවත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 × four =