පාස්කු විවාදයේ දී ආණ්ඩුවේ අනිත් මන්ත්‍රීවරුන්ට විනාඩි 10 යි. පව් හෝදාගන්ඩ මෛත්‍රීට පැයයි.

0
244
- Advertisement -

පාස්කු විවාදයේ දී
ආණ්ඩුවේ අනිත් මන්ත්‍රීවරුන්ට විනාඩි 10 යි.
පව් හෝදාගන්ඩ මෛත්‍රීට පැයයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 × 1 =