පාස්කු වාර්තාවේත් – දේශපාලන පළිගැනීම් වාර්තාවේත් සාක්ෂි සටහන් ලබා දෙන්න..! විපක්ෂය ඉල්ලයි.

0
198
- Advertisement -

පාස්කු වාර්තාවේත් – දේශපාලන පළිගැනීම් වාර්තාවේත්
සාක්ෂි සටහන් ලබා දෙන්න..!
විපක්ෂය ඉල්ලයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

nineteen − 18 =