පාස්කු ප‍්‍රහාරය; වාර්තාව අද එළියට…!

0
691
- Advertisement -

පාස්කු ප‍්‍රහාරය පිළිබදව සොයා බැලීම සදහා පත් කළ පාර්ලිමේන්තු විශේෂ තේරීම් කාරක සභාවේ වාර්තාව, අද උදෑසන, පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලදී.