පාස්කු ප‍්‍රහාරය පිළිබද අවසන් වාර්තාව පාර්ලිමේන්තු පුස්තකාලයට භාර දෙයි. ඕනෑම අයෙකුට කියවිය හැකියි.

0
203
- Advertisement -

පාස්කු ප‍්‍රහාරය පිළිබද අවසන් වාර්තාව
පාර්ලිමේන්තු පුස්තකාලයට භාර දෙයි.
ඕනෑම අයෙකුට කියවිය හැකියි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 − one =