පාස්කු ප්‍රහාරයේ විමර්ෂණ අසම්පූර්ණයි. නීතිපති පොලිස්පතිට දැනුම් දෙයි.

0
335
- Advertisement -

පාස්කු ප්‍රහාරයේ විමර්ෂණ අසම්පූර්ණයි.
නීතිපති පොලිස්පතිට දැනුම් දෙයි.


පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් සිදු කරන ලද විමර්ෂණ සහ ඉදිරිපත් කර ඇති කරුණු අසම්පූර්ණ බව, නීතිපති දප්පුල ද ලිවේරා මහතා පොලිස්පතිවරයාට දැනුම් දී තිබේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩි දුර විමර්ෂණ සිදු කර කඩිනමින් කරුණු වාර්තා කරන ලෙස ද නීතිපතිවරයා පොලිස්පතිවරයාට නියෝග කර තිබේ.