පාස්කු කොමිසමේ අවසන් වාර්තාව අධ්‍යයනයට පත් කළ අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුකමිටුව, සිය නිර්දේශ ජනාධිපතිට ලබා දේ.

0
383
- Advertisement -

පාස්කු කොමිසමේ අවසන් වාර්තාව අධ්‍යයනයට පත් කළ අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුකමිටුව, සිය නිර්දේශ ජනාධිපතිට ලබා දේ.


පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබදව විමර්ෂණය කිරීම සදහා පත් කළ ජනාධිපති කොමිසම මගින් ලබා දුන් අවසන් වාර්තාව අධ්‍යයනය කොට, අවශ්‍ය නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම සදහා ජනාධිපතිවරයා විසින් පත් කරන ලද අමාත්‍ය මණ්ඩල අනු කමිටුව, ඔවුන්ගේ නිර්දේශ ඇතුළත් වාර්තාව, අද දිනයේ දී ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා වෙත ලබා දී ඇති බව වාර්තා වේ.

මෙම අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුකමිටුව, අමාත්‍ය චමල් රාජපක්ෂ මහතාගේ සභාපතිත්වයෙන් යුතුව පත් කර තිබුණි.

ජනාධිපතිවරයා විසින් මෙම අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුකමිටුව,පෙබරවාරි මාසයේ 19 වන දා පත් කරනු ලැබී ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

five × 4 =