පාස්කු කොමිසමේ අවසන් වාර්තාව සභාගත කරයි..! බෝම්බ ගැහුවේ කවුද කියලා වාර්තාවේ නෑ. විපක්ෂය චෝදනා කරයි.

0
164
- Advertisement -

පාස්කු කොමිසමේ අවසන් වාර්තාව
සභාගත කරයි..!
බෝම්බ ගැහුවේ කවුද කියලා වාර්තාවේ නෑ.
විපක්ෂය චෝදනා කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

nineteen − 15 =