පාසල් යළි විවෘත කිරීම සම්බන්ධයෙන් විශේෂ නිවේදනයක්.

0
290
- Advertisement -

පාසල් යළි විවෘත කිරීම සම්බන්ධයෙන් විශේෂ නිවේදනයක්.

කොරෝනා වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් වසා දැමූ පාසල්, යළි විවෘත කිරීමට අදාල විශේෂ නිවේදනයක් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය මගින් නිකුත් කර තිබේ.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය මගින් නිකුත් කර තිබෙන එම නිවේදනය පහතින්.