පාසල් පැමිණීම.

0
813
- Advertisement -

හයවන ශ්‍රේණියේ සිට උසස් පෙළ දක්වා දරුවන් වෙනුවෙන් දෙවන පාසල් වාරය අදින් ආරම්භ වුවද, අද දිනයේ දරුවන් පාසල් පැමිණීම ඉතාම පහළ මට්ටමක පැවති බව වාර්තා වේ.