පාසල් නිවාඩුව තවත් සති දෙකකින් දීර්ඝ කරයි.

0
273
- Advertisement -

පාසල් නිවාඩුව තවත් සති දෙකකින් දීර්ඝ කරයි.


එළැඹෙන නම වන දායින් ආරම්භ වීමට නියමිතව තිබූ තුන්වන පාසල් වාරය ආරම්භ කිරීම තවත් සති දෙකකින් කල් තැබීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය තීරණය කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

four × four =