පාරිභෝගික අධිකාරියේ නිසි අවසරයකින් තොරව තිරිගු පිටි මිල ඉහළට.

0
623
- Advertisement -

ඊයේ (5) වනදා සිට පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබද අධිකාරීයේ නිසි අවසරයකින් තොරව තිරිගු පිටි මිල රුපියල් 5.50 කින් ඉහළ දාමා ඇතැයි පාරිභෝගික අයිතීන් සුරැකීමේ සංවිධානය පවසනවා.

අංක 1975/68 දරණ අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයට අනුව උපරිම මිලක් නියම කොට තිබෙන තිරිගු පිටි සඳහා මිල වැඩි කිරීම සදහා අධිකාරියේ අවසරය ලබා යුතු බව එම සංවිධානය පවසනවා.